Časté otázky

Vyberte si kategorii, do které patří Vaše otázka.

? Proč musím v rámci odborné zkoušky odpovídat na otázky z oblastí, se kterými se v rámci své profese vůbec nesetkávám?

Skladba otázek pro jednotlivé zkoušky je stanovena vyhláškou č. 195/2018 Sb., která stanovuje povinné tematické oblasti pro každý typ zkoušky. Tato vyhláška uvádí, že každá zkouška musí obsahovat otázky z kategorie „I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí“, která zahrnuje konkrétní témata z oborného minima o finančním trhu a témata týkající se struktury, subjektů a fungování pojišťovnictví. Celkově je v této kategorii 207 otázek, ze kterých se podle typu zkoušky losuje do testu od 7 do 17 otázek. Stejně tak existují další tematické kategorie, které se již váží na konkrétní typy zkoušek a mají svůj obsah touto vyhláškou pevně dán. Akreditované osoby nemají pravomoc do jejich struktury zasahovat.

? Nahradí souhrnná zkouška (ve které je zahrnut i kapitálový trh) zkoušku „Kapitálový trh I.“, která je nyní součástí zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci doplňkového penzijního spoření? Nebo si ji obchodníci budou muset skládat samostatně?

ZDPZ ani prováděcí vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění neupravuje „souhrnnou zkoušku“. Téma „investice a související rizika“ jsou součástí rozsahu odborných znalostí zkoušky pro tematickou oblast distribuce životního pojištění (viz část II., písm. c) přílohy k vyhl. č. 195/2018 Sb.

Pokud jde o odbornou způsobilost pro distribuci doplňkového penzijního spoření či odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu, není jakkoli upravena vzájemná možnost uznávání zkoušek odbornosti se zkouškami k prokázání odbornosti dle ZDPZ, neboť neobsahují totožné části, zejména pokud jde o požadovaný rozsah a granularitu znalostí o investicích a kapitálovém trhu. Pro distribuci produktů dle ZDPZ, ZDPS a ZPKT bude třeba vždy splnit podmínky k prokázání odbornosti dle dané platné právní úpravy pro danou část finančního trhu.

? Je doba platnosti zkoušek časově omezena?

Prokázání odbornosti pro distribuci pojištění složením zkoušky pro danou/dané skupiny odbornosti nemá omezenou časovou platnost. Osoba, která musí splňovat podmínku odbornosti , je pak povinna absolvovat v každém roce, počínaje prvním kalendářním rokem po úspěšném složení odborné zkoušky, absolvovat u akreditované osoby následné vzdělávání v rozsahu min. 15 hodin ročně pro danou skupinu odbornosti.

Získání odbornosti je jednou z podmínek pro získání oprávnění k činnosti. Pokud jde o samostatného zprostředkovatele (SZ), uděluje oprávnění k činnosti ČNB na základě žádosti (viz § 6 a násl. ZDPZ), oprávnění k činnosti vzniká SZ jeho zápisem do registru ČNB. Oprávnění k činnosti SZ trvá do konce kalendářního roku následujícího po roce, ke ve kterém byl SZ zapsán do registru. Prodlužuje se vždy o dalších 12 měsíců, a to po zaplacení správního poplatku.

Vázanému zástupci a doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli vzniká oprávnění k činnosti zápisem do registru na základě oznámení zastoupeného (který též musí splňovat podmínku odbornosti), trvání oprávnění k činnosti je stejné jako u SZ s tím, že správní poplatek platí zastoupený.

? Archivuje ČAP, jakožto akreditovaná osoba, certifikáty o úspěšném absolvování zkoušky?

Každá akreditovaná osoba musí každé osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, vydat bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky, s obsahovými náležitostmi dle zákona.

Pokud jde o ČAP , pak ano, každý absolvent zkoušek bude mít své certifikáty uloženy v systému pod svým profilem, kde si je bude moci, po přihlášení do něj, kdykoli vytisknout.

? Kdy budou první termíny zkoušek na pojištění?

Termíny zkoušek vypíšeme, jakmile Česká národní banka zveřejní příslušnou databázi otázek a případových studií. Termíny budou k dispozici na naší webové stránce. Prosím, sledujte stránky www.akademiecap.cz .

?
Do jakého data musím zkoušku složit?

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, vstoupil v účinnost 1. 12. 2018. Dle zákona musíte zkoušku složit do dvou let od tohoto data, tj. pro ty, kdo na trhu již působí, existuje dvouleté přechodné období, a to do 1. 12. 2020. Novela tohoto zákona ze dne 11. 12. 2020 však prodloužila přechodné období o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021. (§ 122 odst. 1).

?
Jaké jsou typy zkoušek?

Více informací nalezete v části Zkoušky.

?
Kdy vzniká povinnost absolvovat následné vzdělávání?

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 ZDPZ musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4 ZDPZ

?
Jsem-li nemocný nebo mám jiné důvody a nesplním povinnost absolvovat následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin ročně, je nutné složit znovu odbornou zkoušku?

Jestliže nemohla osoba uvedená v § 55 následné vzdělávání ze závažného důvodu včas absolvovat, musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

?
Pomůžete mi s přípravou na zkoušku?

Ano, budete moci využít naše eLearningové kurzy. Pro každý typ zkoušky bude vytvořen speciální eLearningový kurz, který slouží jako příprava na zkoušku. Pro účastníky zkoušky jsou tyto kurzy ZDARMA.

© Akademie ČAP 2019-2022, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.